Cookie: Naša stránka využíva súbory cookie. Prečítajte si ďalšie informácie o našich zásadách práce so súbormi cookie. súhlasím
Zavrieť
You have changed campaigns but your basket has not changed.
You have changed campaigns hence your basket has updated accordingly.

Všeobecné obchodné podmienky

DÁTUM POSLEDNEJ AKTUALIZÁCIE: 13. 8. 2021

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") záväzné pre nákup výrobkov značky AVON (ďalej len "výrobky" alebo „tovar“) zo strany zákazníkov. Zákazníkom je buď spotrebiteľ v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z.. oochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákazník“) alebo podnikateľ, ktorý pri uzavieraní zmluvy jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. VOP sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od spoločnosti AVON Cosmetics, spol. r.o., so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 31 342 493, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, vložka: 4363/B, oddiel: Sro (ďalej len „AVON“), je podnikateľom, tzn. je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Zákazník berie týmto na vedomie, že tieto VOP tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe jednotlivej objednávky učinenej ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v týchto VOP. Kúpna zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Zákazník ďalej berie na vedomie, že webové stránky AVON nie sú určené osobám mladším ako 16 rokov. Všetok obsah prístupný registrovaným užívateľom je určený osobám starším ako 16 rokov.

1.2. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy (AVONu a zákazníka) sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. a prípadne § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, (ďalej len "občiansky zákonník").

1.3. Pre prípad, kedy je osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od AVONu, právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, nepoužije sa na vzťah takej osoby a AVONu úprava práv a povinností spotrebiteľa podľa občianskeho zákonníka a týchto VOP. V prípade, že zákazník zamýšľa uskutočňovať ďalší predaj AVON výrobkov, je povinný a výslovne sa zaväzuje splniť všetky zákonné požiadavky oprávňujúce ho k tejto činnosti.

1.4. Zákazník môže kedykoľvek vysloviť námietku proti spracúvaniu osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení. AVON túto námietku spracuje bez zbytočného omeškania od jej doručenia. Zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil so znenímVyhlásenia o ochrane osobných údajovumiesteným na https://avononline.avon.sk/ a že jeho znenie berie na vedomie.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

2.1. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru uvedeného vobjednávke. Pre zadanie objednávky je platná ponuka tovaru vrátane kúpnej ceny zverejnenej v aktuálnom katalógu a ďalších ponukách v dobe prijatia objednávky AVONom. Kúpnou cenou sa rozumie cena označená ako "Cena s DPH".

2.2. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a vyslovuje súhlas s ich aktuálnym znením v plnom rozsahu. Zákazníci okamihom odoslania objednávky týmito VOP viazaní. Pred odoslaním objednávky môže byť zákazník vyzvaný k výberu registrovaného zákazníka, ktorý uzatvoril s AVONom tzv. AVON dohodu (AVON lady/AVON Gentleman). V prípade, že si zákazník AVON lady/AVON Gentlemana nevyberie sám, bude tento pridelený administratívne AVONom.

2.3. Kúpna zmluva na základe jednotlivej objednávky vzniká okamihom prijatia náležite učinenej objednávky zákazníka spoločnosťou AVON, a to za cenových podmienok uvedených na webových stránkach AVON.

2.4. AVON je po doručení objednávky povinný zaobstarať a odovzdať zákazníkovi objednaný tovar v lehote podľa týchto VOP, vychádzajúc zo stavu tovaru na sklade.

2.5. Náležite uskutočnenou objednávkou zo strany zákazníka sa rozumie najmä vyplnenie všetkých potrebných údajov pri objednávaní, t. j. meno a priezvisko zákazníka, bydlisko ae-mailová adresa zákazníka, ďalej kód výrobku, počet objednaných kusov akontaktnú adresu pre doručenie výrobkov a platné kontaktné údaje (e-mail, mobilný telefón). Za náležite uskutočnenú objednávku zo strany zákazníka bude považovaná akákoľvek objednávka uskutočnená jedným zo spôsobov uvedených v týchto VOP, a to vrozsahu, v akom tieto služby AVON aktuálne ponúka. Pred zaslaním objednávky AVONu je zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to i s ohľadom na možnosť zákazníka zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke považované za správne. AVON bez zbytočného odkladu po prijatí objednávky potvrdí prijatie elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu uvedenú zákazníkom. AVON je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú zákazník uviedol v objednávke.

2.6. Miestom dodania tovaru je adresa udaná zákazníkom v objednávke.

2.7. Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na zákazníka úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.

2.8. Zákazník berie na vedomie, že AVON môže na základe marketingových akcií a/lebo pri splnení určitých podmienok ponúkať zákazníkom niektoré výrobky/darčeky bezplatne, a to za vopred určených podmienok (predloženie reklamného kódu - PROMO CODE atď.). V takýchto prípadoch sa zákazník zaväzuje spolupracovať sAVONom tak, aby mu bol predmetný výrobok doručený spoločne s jeho objednávkou. Takéto výrobky budú poskytnuté AVONom, nie na náklady zákazníka.

2.9. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí zákazník sám.

3. Cenové podmienky

3.1. Zákazník sa zaväzuje uhradiť za výrobky cenu podľa čl. 2.1 týchto VOP.

3.2. Webová stránka AVONu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia ceny jednotlivých výrobkov. Ceny výrobkov uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty avšetkých súvisiacich poplatkov. Ceny výrobkov zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej zobrazované na webovej stránke. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť AVONu uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok. Webová stránka obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovej stránke platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3. Výrobky dodávané prostredníctvom kuriérnej služby alebo držiteľa poštovnej licencie do miesta dodania tovaru (čl. II, ods. 6 týchto VOP). Zásielka s výrobkami vždy obsahuje faktúru, s výnimkou prípadov, kedy je zákazníkovi doručená elektronická faktúra. Zákazník súhlasí so zasielaním daňových dokladov elektronickou cestou. AVON je oprávnený zasielať daňové doklady i elektronickou cestou. V prípade zmeny e-mailovej adresy zákazníka o tejto skutočnosti AVON bezodkladne informuje. Elektronická faktúra je zákazníkovi doručovaná prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedol v objednávke. Vprípade požiadavky zákazníka na doručenie zásielky prostredníctvom BalíkoBOXu (prípadne inej obdobnej služby, ktorej použitie AVON umožňuje), je zákazník povinný uviesť kontaktný údaj – číslo mobilného telefónu, a to v svojej objednávke; v opačnom prípade nie je AVON povinný objednávku spracovať.

3.4. Zásielky doručované v pracovných dňoch od 7 do 21 hodín, prípadne cez víkend a dni voľna od 8 do 22 hodín. V prípade otázok kontaktujte zákaznícky servis AVONu s využitím kontaktných údajov uvedených na webovej stránke.

4. Dodacie podmienky

4.1. Obvyklá lehota pre dodávku kozmetických výrobkov je do 7 dní a pre dodávku nekozmetických výrobkov do 6 týždňov odo dňa prijatia náležite učinenej objednávky.

4.2. Záväzok AVONu dodať výrobky zaniká v prípade, že výrobky nebolo možné dodať ani do 90 dní odo dňa prijatia náležite uskutočnenej objednávky, v prípade, že sa zákazník sAVONom nedohodnú na dlhšej lehote.

4.3. Zákazník je povin prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane zákazníka nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia, ak sa strany nedohodnú inak alebo ak AVON neoznámi zákazníkovi, že nepožaduje úhradu nákladov za opakované doručenie.

4.4. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je zákazník povin skontrolovať neporušenosť obalov výrobkov a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade konštatovania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí zákazník zásielku od dopravcu prevziať. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu byť upravené zvláštnymi dodacími podmienkami AVONu, ak sú vydané.

4.5. AVON je oprávnený účtovať zákazníkovi manipulačný a/lebo doručovací poplatok vprípade, že sa zásielka vráti AVONu ako nedoručiteľná alebo zákazník neprevezme zásielku od kuriéra/doručovateľa, či zásielku nevyzdvihne na pošte vlehote, v ktorej je uložená. Neprevzatie celej zásielky je považované za podstatné porušenie zmluvy v zmysle ust. § 588 občianskeho zákonníka (povinnosť kupujúceho vec prevziať), resp. ust. § 614 občianskeho zákonníka (povinnosť kupujúceho vec prevziať pri dodaní vprípade, že je vec dodávaná na miesto určené kupujúcim). V prípade neprevzatia celej zásielky sa zákazník ocitá v omeškaní so svojim záväzkom prijať riadne ponúknuté plnenie zo strany AVONu. AVON je v takom prípade oprávnený po zákazníkovi požadovať za neprevzatie zásielky náhradu škody (poštovné, balné, náklady na úschovu, na zničenie apod.) stanovenú ako poplatok vo výške 4 EUR.

5. Podmienky a možnosti platby

5.1. Kúpnu cenu môže zákazník uhradiť:

5.1.1. Platobnou kartou; alebo

5.1.2. Dobierkou (úhrada tovaru dopravcovi pri dodaní)

V prípade bezhotovostnej platby je záväzok zákazníka uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet AVONu. 

5.2. Spoločne s kúpnou cenou je zákazník povinný zaplatiť AVONu tiež náklady spojené sbalením a dodaním tovaru v dojednanej výške. Ak nie je ďalej výslovne uvedené niečo iné, kúpnou cenou sa rozumejú i náklady spojené s dodaním tovaru.

5.3. Zákazník berie na vedomie, že v prípade, kedy AVONu vznikne voči nemu akákoľvek pohľadávka po splatnosti, je AVON oprávnený odovzdať túto pohľadávku voči zákazníkovi k vymáhaniu prostredníctvom tretej osoby, a to vrátane odovzdania osobných údajov, ktoré sú pre odovzdanie a vymáhanie príslušnej pohľadávky nevyhnutné. Zákazník zároveň berie na vedomie a súhlasí, že súčasne s pohľadávkou a jej príslušenstvom môžu byť vymáhané i náklady spojené s vymáhaním pohľadávky prostredníctvom tretej osoby.

5.4. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté AVONom zákazníkovi nie je možné vzájomne kombinovať.

5.5. AVON je oprávnený si účtovať náklady na dodanie tovaru prostredníctvom jednotlivých spôsobov úhrady kúpnej ceny uvedených zhora v ods. 5.1 . Náklady na úhradu kúpnej ceny dobierkou budú účtované podľa aktuálnych sadzobníkov využitého dopravcu.

6. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 596 až 600, § 619 až 627 občianskeho zákonníka). Reklamačný poriadok spoločnosti AVON sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti AVON areklamácia ktorého bola uplatnená v záručnej dobe. Nasledujúca úprava platí v prípade, že zákazník nevyužije 100% záruku AVON (viďte nižšie). Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

6.2. Ako záručný list slúži faktúra, resp. elektronická faktúra.

6.3. AVON na svoje výrobky za podmienok uvedených nižšie poskytuje 100 % záruku - možnosť vrátenia výrobku, pričom lehota pre využitie uvedenej možnosti začína plynúť dňom vystavenia faktúry na predmetné výrobky a trvá 3 mesiace. Rozsah uvedenej záruky je uvedený nižšie.

6.4. Všetky reklamácie budú posúdené a vybavené najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaných výrobkov AVONom.

6.5. Po prevzatí výrobkov je zákazník bez zbytočného odkladu povinný uskutočniť kontrolu výrobkov, najmä preskúmať:

6.5.1. či sa jedná o výrobok, ktorý bol zo strany zákazníka objednaný; a

6.5.2. či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu; a

6.5.3. či fungujú všetky jednotlivé časti výrobku; a

6.5.4. či má výrobok vôňu či odtieň podľa objednanej špecifikácie; a

6.5.5. či sa zhodujú údaje na faktúre so skutočnosťou.

V prípade, že výrobok nespĺňa niektorú z vyššie uvedených podmienok, zákazník môže uplatniť práva z poskytovanej 100 % záruky AVONu. Záruka sa nevzťahuje na vady výrobkov zistené v dôsledku nesprávneho používania, nedodržania pokynov k používaniu výrobku, nesprávnym skladovaním alebo poškodením výrobku zákazníkom. Tiež nie je možné reklamovať výrobky nadmerne spotrebované (viac než z jednej tretiny). Uvedená záruka sa tiež nevzťahuje na objednané katalógy, letáky a iné tlačoviny.

Nedodané a pritom fakturované výrobky je zákazník povinný nahlásiť do 24 hodín od prevzatia zásielky v rámci pracovných dní zákazníckeho servisu. Na neskoršie reklamácie nebude braný zreteľ.

6.6. Kozmetické výrobky môžete vrátiť v prípade, že sú aspoň z dvoch tretín plné. V prípade ostatného tovaru stačí, aby nevykazovalo známky poškodenia a neboli odstránené visačky a hygienické nálepky. Výnimku tvorí spodná bielizeň, ktorú vrátiť nemožno. Ak ste si nechali doručiť objednávku priamo kuriérom alebo na Slovenskú poštu/BalíkoBOX a chcete ju reklamovať alebo vrátiť, potrebujete dva dôležité dokumenty – faktúru a vyplnený vratkový formulár. Vyplnený formulár spolu s kopiou faktúry vložte do balíka s produktmi a odošlite doporučenou poštou na adresu:
EXPRESS ONE SLOVAKIA, s.r.o.
Senecká cesta 1,
900 28 Ivanka pri Dunaji

Zásilku starostlivo zabaľte, aby nedošlo počas dopravy k jej poškodeniu. Peniaze budú vrátené na váš bankový účet, prípadne späť na vašu platobnú kartu, akonáhle bude vaša reklamácia spracovaná. Zároveň obdržíte potvrdenie emailom.

6.7. Pri vrátení všetkého tovaru z jednej objednávky, prípadne pri vrátení tovaru, ktorý bol podmienkou pre získanie darčeku (alebo iného výrobku) je zákazník povinný vrátiť i zvyšný obsah doručenej zásielky, t. j. darčeky a ostatné veci, ktoré boli súčasťou balíka. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že oznámenie o vybavení reklamácie mu bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1. Zákazník berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6. zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon na ochranu spotrebiteľa pri uzavretí zmluvy na diaľku“), nie je možné, mimo iné, odstúpiť od kúpnej zmluvy o predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť zdôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený a predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

7.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený vyššie či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má zákazník v súlade s ustanovením § 7 zákona na ochranu spotrebiteľa pri uzavretí zmluvy na diaľku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľko častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné stiahnuť na webových stránkach AVONu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť AVONU odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vo formulári.

7.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť AVONu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi zákazník od kúpnej zmluvy, nesie náklady spojené s vrátením tovaru AVONu, a to ivtom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou. Tovar by mal byť vrátený AVONu kompletný, ideálne v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia.

7.4. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti AVON peňažné prostriedky prijaté od zákazníka do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkom, a to rovnakým spôsobom, akým ich AVON od zákazníka prijal (AVON vráti zákazníkovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým zákazník súhlasí). AVON je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté zákazníkovi už pri vrátení tovaru AVONu či iným spôsobom, pokiaľ s tým zákazník bude súhlasiť a nevzniknú m zákazníkovi ďalšie náklady. Ak odstúpi zákazník od kúpnej zmluvy, AVON nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky zákazníkovi skôr, než mu zákazník tovar vráti alebo dokáže, že tovar AVONu odoslala/odoslal.

7.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je AVON oprávnený jednostranne započítať oproti nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny, pričom AVON je ďalej tiež oprávnený si voči nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny započítať akúkoľvek splatnú pohľadávku voči zákazníkovi.

7.6. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý zákazníkovi darček, je darovacia zmluva medzi AVONom a zákazníkom uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že pre prípad, že dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka, stráca darovacia zmluva ohľadne takého darčeka účinnosti a zákazník je povinný spolu s tovarom AVONu vrátiť i poskytnutý darček.

7.7. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 391/2015 Z. z., oalternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach http://www.soi.sk. Zákazník - spotrebiteľ má právo zahájiť mimosúdne riešenie sporu zo zmlúv uzatváraných mimo obchodné priestory online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy pre AVON

8.1. AVON si vyhradzuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, a to v prípadoch, že:

8.1.1. sa výrobok už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena výrobku, alebo
8.1.2.
zákazník neuhradil predchádzajúcu objednávku v lehote splatnosti uvedenej na faktúre; alebo
8.1.3. objednaný výrobok bol z technických dôvodov či neodstrániteľných vád stiahnutý z trhu.

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje AVON prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na webových stránkach AVONu. Informácie o vybavení sťažnosti zákazníka zašle AVON na elektronickú adresu zákazníka najneskôr do 30 dní. Zákazník je taktiež oprávnený obrátiť sa so svojím podnetom na príslušné orgány dohľadu a dozoru.

9.2. AVON je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 2650/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

9.3. Ak je niektoré z ustanovení týchto VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení, za predpokladu, že neplatné ustanovenie je od ostatných oddeliteľné. Kúpna zmluva vrátane týchto VOP sú archivované AVONom v elektronickej podobe a nie sú prístupné.

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]