Cookie: Naša stránka využíva súbory cookie. Prečítajte si ďalšie informácie o našich zásadách práce so súbormi cookie. súhlasím
Zavrieť
You have changed campaigns but your basket has not changed.
You have changed campaigns hence your basket has updated accordingly.

Všeobecné obchodné podmienky

DÁTUM POSLEDNEJ AKTUALIZÁCIE: 13. 8. 2021

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") záväzné pre nákup výrobkov značky AVON (ďalej len "výrobky" alebo „tovar“) zo strany zákazníkov. Zákazníkom je buď spotrebiteľ v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákazník“) alebo podnikateľ, ktorý pri uzavieraní zmluvy jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. VOP sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od spoločnosti AVON Cosmetics, spol. s r.o., so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 31 342 493, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, vložka: 4363/B, oddiel: Sro (ďalej len „AVON“), je podnikateľom, tzn. je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Zákazník berie týmto na vedomie, že tieto VOP tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe jednotlivej objednávky učinenej ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v týchto VOP. Kúpna zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Zákazník ďalej berie na vedomie, že webové stránky AVON nie sú určené osobám mladším ako 16 rokov. Všetok obsah prístupný registrovaným užívateľom je určený osobám starším ako 16 rokov.

1.2. Zákazník týmto berie na vedomie, že výrobky a tovar nakupuje od AVON Lady/AVON Gentlemana (dále jen „AL/AG“), nie priamo od spoločnosti AVON. Zákazník môže od AVONu dostať e-mail s potvrdením o doručení objednávky asinformáciou, že objednávka zákazníka bola postúpená AL/AG. Takýto e-mail nie je potvrdením oprijatí zákazníkovej objednávky, pretože o prijatí objednávok rozhoduje AL/AG. AL/AG bude s akýmikoľvek informáciami poskytnutými prostredníctvom webových stránok AVON zaobchádzať v súlade s týmito podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov.

1.3. Webová stránka AVON obsahuje zoznam tovaru ponúkaného AL/AG na predaj, a to vrátane uvedenia ceny jednotlivých ponúkaných výrobkov. Ceny ponúkaných výrobkov sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja výrobkov a ceny týchto výrobkov zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú zobrazované na webových stránkach AVON. 

1.4. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy (AVONu a zákazníka) sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. a prípadne § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, (ďalej len "občiansky zákonník"). 

1.5. Pre prípad, kedy je osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od AVONu, právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, nepoužije sa na vzťah takej osoby a AVONu úprava práv a povinností spotrebiteľa podľa občianskeho zákonníka a týchto VOP. V prípade, že zákazník zamýšľa uskutočňovať ďalší predaj AVON výrobkov, je povinný a výslovne sa zaväzuje splniť všetky zákonné požiadavky oprávňujúce ho k tejto činnosti. 

1.6. Zákazník môže kedykoľvek vysloviť námietku proti spracúvaniu osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení. AVON túto námietku spracuje bez zbytočného omeškania od jej doručenia. Zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil so znením „Vyhlásenia o ochrane osobných údajovumiesteným na https://avononline.avon.sk/ a že jeho znenie berie na vedomie.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

2.1. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru uvedeného vobjednávke. Pre účely zadania objednávky je platná ponuka tovaru vrátane kúpnej ceny zverejnenej v aktuálnom katalógu a ďalších ponukách v dobe prijatia objednávky AL/AG. Kúpnou cenou sa rozumie cena označená ako "Cena s DPH".. Objednávku je možné uskutočniť prostredníctvom internetu, elektronickej pošty, či telefonicky vrozsahu, v akom tieto služby AL/AG aktuálne ponúka.

2.2. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a vyslovuje súhlas s ich aktuálnym znením v plnom rozsahu. Zákazníci okamihom odoslania objednávky týmito VOP viazaní.

2.3. Zmluvný vzťah medzi AL/AG a zákazníkom vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktoré je zo strany AL/AG zaslané zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty zákazníka.

2.4. AL/AG je po doručení objednávky povinná/ý obstarať a odovzdať zákazníkovi objednaný tovar v lehote podľa čl. 4 VOP, vychádzajúc zo stavu tovaru na sklade.

2.5. Náležite uskutočnenou objednávkou zo strany zákazníka sa rozumie najmä vyplnenie všetkých potrebných údajov pri objednávaní, t. j. meno a priezvisko zákazníka, bydlisko ae-mailová adresa zákazníka, ďalej kód výrobku, počet objednaných kusov a kontaktná adresa pre doručenie výrobkov. Za náležite uskutočnenú objednávku zo strany zákazníka bude považovaná akákoľvek objednávka uskutočnená jedným zo spôsobov uvedených v týchto VOP v čase od prvého dňa príslušnej kampane do 21:00 hod trvania posledného dňa kampane, a to v rozsahu, v akom tieto služby AL/AG aktuálne ponúka. Pred zaslaním objednávky AL/AG je zákazníkovi umožnené skontrolovať ameniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to i s ohľadom na možnosť zákazníka zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke považované za správne. AL/AG bez zbytočného odkladu po prijatí objednávky potvrdí prijatie elektronickou poštou, a to na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom. AL/AG je vždy oprávnená/ý v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú zákazník uviedol v objednávke.

2.6. Miestom dodania tovaru je adresa udaná zákazníkom v objednávke.

2.7. Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na zákazníka úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.

2.8. Prezentácia všetkého tovaru umiestená na webovom rozhraní on-line kancelárie je informatívneho charakteru a AL/AG nie je povinná/ý uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohoto tovaru.

2.9. Zákazník berie na vedomie, že AL/AG môže na základe marketingových akcií a/lebo pri splnení určitých podmienok ponúkať zákazníkom niektoré výrobky/darčeky bezplatne, a to za vopred určených podmienok (predloženie reklamného kódu - PROMO CODE atď.). V takýchto prípadoch sa zákazník zaväzuje spolupracovať s AL/AG tak, aby mu bol predmetný výrobok doručený spoločne s jeho objednávkou. Takéto výrobky budú poskytnuté AL/AG, nie na náklady zákazníka.

2.10. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí zákazník sám.

3. Cenové podmienky

3.1. Zákazník sa zaväzuje uhradiť za výrobky cenu podľa čl. 2.1 týchto VOP.

3.2. Webová stránka AVONu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia ceny jednotlivých výrobkov. Ceny výrobkov uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty avšetkých súvisiacich poplatkov. Ceny výrobkov zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej zobrazované na webovej stránke. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť AVONu uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok. Webová stránka obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovej stránke platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3. Výrobky dodávané prostredníctvom kuriérnej služby alebo držiteľa poštovnej licencie do miesta dodania tovaru (čl. II, ods. 6 týchto VOP). Zásielka s výrobkami vždy obsahuje faktúru, s výnimkou prípadov, kedy je zákazníkovi doručená elektronická faktúra. Zákazník súhlasí so zasielaním daňových dokladov elektronickou cestou.. AL/AG je oprávnená zasielať daňové doklady i elektronickou cestou. Vprípade zmeny e-mailovej adresy zákazníka o tejto skutočnosti AL/AG bezodkladne informuje. Elektronická faktúra je zákazníkovi doručovaná prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedol v objednávke. V prípade požiadavky zákazníka na doručenie zásielky prostredníctvom BalíkoBOXu (prípadne inej obdobnej služby, ktorej použitie AL/AG umožňuje), je zákazník povinný uviesť kontaktný údaj – číslo mobilného telefónu, a to v svojej objednávke; v opačnom prípade nie je AL/AG povinná/ý objednávku spracovať.

3.4 Zásielky AL/AG spravidla doručované v pracovných dňoch od 7 do 21 hodín, prípadne cez víkend a dni voľna od 8 do 22 hodín.

4. Dodacie podmienky

4.1. Obvyklá lehota pre dodávku kozmetických výrobkov je do 7 dní a pre dodávku nekozmetických výrobkov až do 6 týždňov odo dňa prijatia náležite uskutočnenej objednávky.

4.2. Záväzok AL/AG dodať výrobky zaniká v prípade, že výrobky nebolo možné dodať ani do 90 dní odo dňa prijatia náležite uskutočnenej objednávky, v prípade, že sa zákazník sAL/AG nedohodnú na dlhšej lehote.

4.3. Zákazník je povin prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane zákazníka nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia, ak sa strany nedohodnú inak alebo ak AL/AG neoznámi zákazníkovi, že nepožaduje úhradu nákladov za opakované doručenie.

4.4. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je zákazník povin skontrolovať neporušenosť obalov výrobkov a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade konštatovania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí zákazník zásielku od dopravcu prevziať.

4.5. Neprevzatie celej zásielky je považované za podstatné porušenie zmluvy v zmysle ust. § 588 občianskeho zákonníka (povinnosť kupujúceho vec prevziať), resp. ust. § 614 občianskeho zákonníka (povinnosť kupujúceho vec prevziať pri dodaní vprípade, že je vec dodávaná na miesto určené kupujúcim). V prípade neprevzatia celej zásielky sa zákazník ocitá v omeškaní so svojim záväzkom prijať riadne ponúknuté plnenie zo strany AL/AG.

5. Podmienky a možnosti platby

5.1. Zákazník je povinný uhradiť cenu výrobkov na účet AL/AG najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia výrobkov, popr. v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, ak je táto lehota kratšia. Dátum splatnosti faktúry je dátum, ku ktorému musí byť čiastka uvedená na faktúre pripísaná v plnej výške na účet AL/AG.

5.2. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok zákazníka uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet AL/AG. AL/AG je oprávnená, najmä v prípade, že zo strany zákazníka nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru zákazníkovi.

5.3. Spoločne s kúpnou cenou je zákazník povinný zaplatiť AL/AG tiež náklady spojené sbalením a dodaním tovaru v dojednanej výške. Ak nie je ďalej výslovne uvedené niečo iné, kúpnou cenou sa rozumejú i náklady spojené s dodaním tovaru.

5.4. AL/AG si vyhradzuje právo na základe svojho vlastného uváženia a za použitia prostriedkov podľa svojho vlastného uváženia upozorniť zákazníka na blížiacu sa splatnosť faktúry.

5.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté AL/AG zákazníkovi nie je možné vzájomne kombinovať.

6. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 596 až 600, § 619 až 627 občianskeho zákonníka). Zákazník je oprávnený reklamovať u AL/AG tovar za obdobných podmienok, aké uvedené v reklamačnom poriadku spoločnosti AVON, pričom toto právo sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u AL/AG  a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Nasledujúca úprava platí v prípade, že zákazník nevyužije 100% záruku AVON (viďte nižšie). Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

6.2. Ako záručný list slúži faktúra, resp. elektronická faktúra.

6.3. AVON na svoje výrobky za podmienok uvedených nižšie poskytuje 100 % záruku - možnosť vrátenia výrobku, pričom lehota pre využitie uvedenej možnosti začína plynúť dňom vystavenia faktúry na predmetné výrobky a trvá 3 mesiace. Rozsah uvedenej záruky je uvedený nižšie.

6.4. Všetky reklamácie budú posúdené a vybavené najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaných výrobkov predaných AL/AG.

6.5. Po prevzatí výrobkov je zákazník bez zbytočného odkladu povinný uskutočniť kontrolu výrobkov, najmä preskúmať:

6.5.1. či sa jedná o výrobok, ktorý bol zo strany zákazníka objednaný; a

6.5.2. či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu; a

6.5.3. či fungujú všetky jednotlivé časti výrobku; a

6.5.4. či má výrobok vôňu či odtieň podľa objednanej špecifikácie; a

6.5.5. či sa zhodujú údaje na faktúre so skutočnosťou.

V prípade, že výrobok nespĺňa niektorú z vyššie uvedených podmienok, zákazník môže uplatniť práva z poskytovanej 100 % záruky AVONu. Záruka sa nevzťahuje na vady výrobkov zistené v dôsledku nesprávneho používania, nedodržania pokynov k používaniu výrobku, nesprávnym skladovaním alebo poškodením výrobku zákazníkom. Tiež nie je možné reklamovať výrobky nadmerne spotrebované (viac než z jednej tretiny). Uvedená záruka sa tiež nevzťahuje na objednané katalógy, letáky a iné tlačoviny.

Nedodané a pritom fakturované výrobky je zákazník povinný nahlásiť do 24 hodín od prevzatia zásielky v rámci pracovných dní zákazníckeho servisu. Na neskoršie reklamácie nebude braný zreteľ.

6.6. Kozmetické výrobky môžete vrátiť v prípade, že sú aspoň z dvoch tretín plné. V prípade ostatného tovaru stačí, aby nevykazovalo známky poškodenia a neboli odstránené visačky a hygienické nálepky. Výnimku tvorí spodná bielizeň, ktorú vrátiť nemožno. V prípade, že ste tovar objednávali cez Avon Lady/Avon Gentlemana, kontaktujte ich kvôli reklamácii či vráteniu výrobku.

6.7. Pri vrátení všetkého tovaru z jednej objednávky, prípadne pri vrátení tovaru, ktorý bol podmienkou pre získanie darčeku (alebo iného výrobku) je zákazník povinný vrátiť i zvyšný obsah doručenej zásielky, t. j. darčeky a ostatné veci, ktoré boli súčasťou balíka. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že oznámenie o vybavení reklamácie mu bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1. Zákazník berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6. zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon na ochranu spotrebiteľa pri uzavretí zmluvy na diaľku“), nie je možné, mimo iné, odstúpiť od kúpnej zmluvy o predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť zdôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený a predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

7.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený vyššie či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má zákazník v súlade s ustanovením § 7 zákona na ochranu spotrebiteľa pri uzavretí zmluvy na diaľku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľko častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné stiahnuť na webových stránkach AVONu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť AL/AG odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vo formulári.

7.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť AL/AG vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi zákazník od kúpnej zmluvy, nesie náklady spojené s vrátením tovaru AL/AG, a to ivtom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou. Tovar by mal byť vrátený AL/AG kompletný, ideálne v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia.

7.4. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti AL/AG peňažné prostriedky prijaté od zákazníka do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkom, a to rovnakým spôsobom, akým ich AL/AG od zákazníka prijal (AL/AG vráti zákazníkovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým zákazník súhlasí). AL/AG je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté zákazníkovi už pri vrátení tovaru AL/AG či iným spôsobom, pokiaľ s tým zákazník bude súhlasiť a nevzniknú m zákazníkovi ďalšie náklady. Ak odstúpi zákazník od kúpnej zmluvy, AL/AG nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky zákazníkovi skôr, než mu zákazník tovar vráti alebo dokáže, že tovar AL/AG odoslala/odoslal.

7.5. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý zákazníkovi darček, je darovacia zmluva medzi AL/AG a zákazníkom uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že pre prípad, že dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka, stráca darovacia zmluva ohľadne takého darčeka účinnosti a zákazník je povinný spolu s tovarom AL/AG vrátiť i poskytnutý darček.

7.6. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 391/2015 Z. z., oalternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach http://www.soi.sk. Zákazník - spotrebiteľ má právo zahájiť mimosúdne riešenie sporu zo zmlúv uzatváraných mimo obchodné priestory online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Informácie o odovzdávaní osobných údajov

8.1. Zákazník týmto dáva súhlas s tým, že osobné údaje ním poskytnuté v objednávke tovaru, môžu byť zo strany AL/AG poskytnuté tretím stranám, najmä AVONu, a to v súlade so zákonom č. č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, v účinnom znení, pre účely zaradenia do databáze zákazníkov spoločnosti AVON, k marketingovým účelom vrátane priameho marketingu a reklamy, ďalej k odovzdaniu osobných údajov do zahraničných spoločností v rámci európskych spoločností koncernu AVON Cosmetics tiež z dôvodu spoločnej evidencie európskych zákazníkov koncernu AVON; to všetko v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a ďalej k vyhodnocovaniu požiadaviek zákazníkov, a to všetko do tej doby, než AL/AG ukončí spoluprácu s AVONom či pokým AVONu zákazník neoznámi, že už so spracúvaním osobných údajov naďalej nesúhlasí.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje AL/AG prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na webových stránkach AVONu. Informácie ovybavení sťažnosti zákazníka zašle AL/AG na elektronickú adresu zákazníka najneskôr do 30 dní. Zákazník je taktiež oprávnený obrátiť sa so svojím podnetom na príslušné orgány dohľadu a dozoru.

9.2. AL/AG je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 2650/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

9.3. Ak je niektoré z ustanovení týchto VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení, za predpokladu, že neplatné ustanovenie je od ostatných oddeliteľné. Kúpna zmluva vrátane týchto VOP sú archivované AVONom a AL/AG v elektronickej podobe a nie sú prístupné.

9.4. Kontaktné údaje AL/AG nájdete na webových stránkach AVON.

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]