Cookie: Naša stránka využíva súbory cookie. Prečítajte si ďalšie informácie o našich zásadách práce so súbormi cookie. súhlasím
Zavrieť
You have changed campaigns but your basket has not changed.
You have changed campaigns hence your basket has updated accordingly.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím s tým, aby spoločnosť AVON Cosmetics spol. s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 3, IČ: 31342493, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn.: 4363/B (ďalej len „AVON“) v zmysle ustanovenia § 11 odst. 1 zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracúvala mnou poskytnuté osobné údaje predovšetkým v rozsahu môjho mena, priezviska, adresy, miesta narodenia, rodného čísla, kontaktov, a ďalej akýchkoľvek iných mojich osobných údajov, ktoré som AVONu dobrovoľne poskytol alebo v budúcnosti poskytnem, na účel administrácie užívateľského účtu a informáciách o produktoch AVON zaradenia do databázy zákazníkov spoločnosti AVON a vyhodnocovania preferencii zákazníkov, na marketingové účely akými sú napríklad priamy marketing a reklama, na rozoslanie alebo oslovenie prostredníctvom automatického telefónneho systému, telefaxu, či telemarketingu, ako aj na prijímanie komerčnej komunikácie v zmysle ustanovenia § 4 odst. 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, pričom pod komerčnou komunikáciou sa rozumie napríklad zasielanie obchodných oznámení, elektronických prostriedkov a ďalších foriem prezentácie ponuky obchodu, tovaru a služieb (spoločne ďalej len ako „účel“), to všetko dobrovoľne a s vedomím, že tento súhlas AVONu poskytujem na dobu neurčitú. Zároveň vyhlasujem, že mám aspoň 18 rokov resp., že mám v zmysle ustanovenia § 12 ods. 6 zákona o ochrane osobných údajov v spojení s ustanovením § 8 zákona č. 40/1964 Z.z., občianskeho zákonníku spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Ďalej podľa ustanovenia § 31 zákona o ochrane osobných údajov súhlasím s prenosom mojich osobných údajov do tretích krajín, a to hlavne do Maďarska, spoločnosti AVON Cosmetics Hungary Kft. so sídlom 2100 Gödölö Haraszti út 3, do Poľska, spoločnosti AVON Operations Polska Sp. z o.o., Ul. Stacyjna 77, 08-400 Garwolin a do USA, spoločnosti AVON PRODUCTS, INC. so sídlom 1345 6th Avenue, N.Y., na splnenie vyššie uvedeného účelu a ďalej na zaradenie do spoločnej evidencie európskych zákazníkov spoločností patriacich do koncernu spoločností Avon.

Zároveň v zmysle ustanovenia § 15 písm. e) bod 3. zákona o ochrane osobných údajov súhlasím s tým, aby AVON poskytol moje osobné údaje, ktoré spracúva na základe môjho súhlasu tretím stranám, ktoré AVON poveril plnením niektorých úloh v súvislosti s plnením vyššie uvedeného účelu. Tretími stranami sú napríklad oblastný manažér (oblastná manažérka), asistent / asistentka obchodného manažéra (obchodnej manažérky), marketingové spoločnosti, direct mailingové spoločnosti, telemarketingové spoločnosti, spoločnosti zaoberajúce sa správou pohľadávok a finančné inštitúcie.

Vyhlasujem, že som bol v zmysle ustanovenia § 15 a súvisiacich ustanovení zákona o ochrane osobných údajov AVONom informovaný a poučený o spracúvaní osobných údajov, o účele ich spracovania, o rozsahu osobných údajov, ktoré AVONu poskytujem , ako aj o ostatných svojich právach a povinnostiach s tým spojených.

Ďalej vyhlasujem, že som bol v zmysle ustanovenia § 28 a nasledujúcich ustanovení zákona o ochrane osobných údajov AVONom poučený o tom, že od neho môžem na základe písomnej žiadosti vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje o mne spracúvané, zoznam mojich osobných údajov, ktoré AVON spracúva, zdroji odkiaľ ich získal, informačnom systéme osobných údajov, o mojom práve na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, o mojom práve žiadať likvidáciu mojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil ako aj tých ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona a o mojom práve na blokovania mojich osobných údajov. Vyhlasujem, že som bol poučený o svojom práve namietať voči využívaniu mojich osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]