Cookie: Naša stránka využíva súbory cookie. Prečítajte si ďalšie informácie o našich zásadách práce so súbormi cookie. súhlasím
Zavrieť
You have changed campaigns but your basket has not changed.
You have changed campaigns hence your basket has updated accordingly.

Podmienky používania webových stránok

DÁTUM POSLEDNEJ AKTUALIZÁCIE: 15. 11. 2021

Tieto webové stránky (spolu s akýmikoľvek nástupnickými stránkami a všetkými službami (ako sú definované nižšie) ďalej „WEBOVÉ STRÁNKY AVON“) prevádzkuje spoločnosť Avon Cosmetics, spol. s r. o., so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 3, IČO: 31 342 493, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 4363/B (ďalej len „AVON“, „my“, „nás“ a „náš“). Používateľom WEBOVÝCH STRÁNOK AVON umožňujeme prístup k obsahu a službám, ktoré sa vzťahujú na nás a na naše produkty, vrátane audiovizuálneho obsahu, obrázkov, fór, textov, dát a ďalšieho podobného obsahu a služieb (na takýto obsah a služby sa spoločne ďalej odkazuje ako na „služby“). Pred použitím WEBOVÝCH STRÁNOK AVON si, prosím, pozorne prečítajte tieto podmienky (ďalej len „podmienky“). Používaním WEBOVÝCH STRÁNOK AVON súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami. Ak s podmienkami nesúhlasíte, WEBOVÉ STRÁNKY AVON nepoužívajte. Ďalej, používaním WEBOVÝCH STRÁNOK AVON potvrdzujete, že ste starší(-ia) ako 16 rokov a oprávnený(-á) zaviazať sa dodržiavať podmienky, a ak to tak nie je, že ste získali súhlas rodiča či opatrovníka zaviazať sa dodržiavať podmienky. Ak nie ste plnoletý(-á), a teda nie ste oprávnený(-á) zaviazať sa dodržiavať podmienky, a nezískali ste súhlas rodiča či opatrovníka zaviazať sa dodržiavať podmienky, potom nie ste oprávnený(-á) používať WEBOVÉ STRÁNKY AVON.   

Vyhradzujeme si právo tieto podmienky, ako celok či sčasti, podľa potreby a podľa vlastného uváženia meniť a informovať vás o takejto zmene akýmkoľvek zodpovedajúcim spôsobom, vrátane, nie výlučne, zverejnenia upravenej verzie týchto podmienok na WEBOVÝCH STRÁNKACH AVON. Dátum poslednej aktualizácie podmienok nájdete v jej záhlaví pod označením „DÁTUM POSLEDNEJ AKTUALIZÁCIE“. Ak budete WEBOVÉ STRÁNKY používať aj potom, keď boli oznámené zmeny podmienok, bude to znamenať, že s týmito zmenami súhlasíte. Ak s akoukoľvek zmenou podmienok nesúhlasíte, nie ste oprávnený(-á) WEBOVÉ STRÁNKY AVON používať. Sme oprávnení kedykoľvek upravovať alebo ukončiť prevádzku WEBOVÝCH STRÁNOK AVON alebo ich časti, meniť, upravovať alebo sa vzdávať poplatkov za používanie WEBOVÝCH STRÁNOK AVON alebo, v závislosti od akýchkoľvek obmedzení, podľa príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na výkon takýchto našich práv, ponúkať príležitosti niektorým alebo všetkým používateľom WEBOVÝCH STRÁNOK AVON.

Na účely týchto podmienok majú nasledujúce termíny nižšie uvedený význam:

 • „AVON dohoda“ znamená zmluvu (spolu so všetkými podmienkami, ktoré sú k nej priložené či ktoré sú jej súčasťou) uzatvorenú medzi spoločnosťou AVON a Avon Lady/Avon Gentlemanom,
 • Avon Lady/Avon Gentleman (ďalej len „AL/AG“)je fyzická osoba, ktorá má so spoločnosťou AVON uzavretú AVON dohodu.

Ak ste AL/AG, uznávate a súhlasíte s tým, že WEBOVÉ STRÁNKY AVON budete používať nielen v súlade s týmito podmienkami, ale tiež s podmienkami, ktoré sú stanovené vo vašej Avon dohode a so všetkými platnými zásadami, etickým kódexom a inými súvisiacimi pokynmi spoločnosti AVON (vrátane podmienok používania internetovej predajne, resp. príslušnej zmluvy, ak na WEBOVÝCH STRÁNKACH AVON máte vlastnú internetovú predajňu).

 

 1. Obsah zverejnený zo strany AL/AG

AL/AG je nezávislá tretia strana, zmluvná strana spoločnosti AVON, ktorá nie je spojená so spoločnosťou AVON či s jej materskou spoločnosťou, dcérskymi a pridruženými spoločnosťami (spoločne ďalej len „pridružené spoločnosti“). Spoločnosť AVON nie je zodpovedná za žiadne vyhlásenia, konania či nekonania AL/AG či prostredníctvom WEBOVÝCH STRÁNOK AVON alebo v súvislosti s nimi či iným spôsobom. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, i keď je spoločnosť AVON oprávnená poskytovať AL/AG AVON určité nástroje (vrátane, nie výlučne, pomoc pri zriadení osobných on-line stránok, ktoré obsahujú značenie a obsah AVON a ktoré môžu mať s WEBOVÝMI STRÁNKAMI AVON, sčasti alebo celkom, zhodný jednotný lokátor zdrojov URL), beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť AVON ani akákoľvek pridružená spoločnosť nekontroluje a nie je zodpovedná za žiadny text, obrázky ani iné informácie alebo materiály, ktoré na WEBOVÝCH STRÁNKACH AVON či na takýchto osobných on-line stránkach zverejní AL/AG. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť AVON ani akákoľvek pridružená spoločnosť nekontroluje a nie je zodpovedná za žiadne úpravy, ktoré urobia AL/AG na WEBOVÝCH STRÁNKACH AVON či na takýchto osobných on-line stránkach alebo v akýchkoľvek materiáloch, ktoré vám poskytne akýkoľvek AL/AG. Na takéto informácie, materiály a úpravy sa ďalej odkazuje ako na „obsah AL/AG“.

 

Spoločnosť AVON ani akákoľvek pridružená spoločnosť (a) neurobila žiadne kroky s cieľom potvrdenia presnosti či spoľahlivosti akéhokoľvek obsahu AL/AG spoločnosti AVON alebo iných materiálov, ktoré vám poskytol akýkoľvek AL/AG, ani (b) nerobí žiadne vyhlásenia a nedáva žiadne záruky týkajúce sa bezpečnosti akejkoľvek komunikácie medzi vami a akýmkoľvek AL/AG s použitím obsahu AL/AG (napríklad e-mailové odkazy, ktoré AL/AG zdieľa). Spoločnosť AVON nedáva žiadne záruky vo veci postupov týkajúcich sa súkromia a ochrany údajov zo strany akejkoľvek/akéhokoľvek AL/AG.

 

 1. Informácie, ktoré poskytujete prostredníctvom WEBOVÝCH STRÁNOK AVON

Vaše príspevky a informácie poskytované prostredníctvom WEBOVÝCH STRÁNOK AVON sa riadia Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti AVON www.avon.sk. Ak v súvislosti s WEBOVÝMI STRÁNKAMI AVON poskytujete akejkoľvek tretej strane akékoľvek informácie stotožniteľné s konkrétnymi osobami, vezmite, prosím, na vedomie, že (a) zber, používanie a zverejnenie takýchto informácií treťou stranou sa bude riadiť zásadami ochrany osobných údajov tejto tretej strany a nie zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti AVON a že (b) my nie sme zodpovední za spôsob zberu, používanie a zverejňovanie informácií takouto treťou stranou či akoukoľvek inou treťou stranou, vrátane, nie výlučne, AL/AG. Vyhlasujete a zaručujete sa, že všetky informácie, ktoré poskytujete v súvislosti s používaním WEBOVÝCH STRÁNOK AVON, sú pravdivé, presné a úplné a že budete takéto informácie podľa potreby uchovávať a aktualizovať a že takéto informácie zostanú pravdivé, presné a úplné. Ak sa rozhodnete zverejniť svoje osobné údaje alebo iné informácie prostredníctvom WEBOVÝCH STRÁNOK AVON alebo v súvislosti s nimi, robíte tak na vlastné riziko.

 

 1. Registrácia, používateľské mená a heslá

Na účely prístupu k určitým vlastnostiam WEBOVÝCH STRÁNOK AVON, napríklad k zverejňovaniu príspevkov (ako sú definované v článku 5 nižšie), môžete byť vyzvaný(-á) na to, aby ste sa zaregistrovali. V rámci takejto registrácie nie ste oprávnený(-á) používať akékoľvek používateľské meno alebo e-mailovú adresu, ktorá už patrí inej osobe alebo ktorú už iná osoba používa (a my sme oprávnení zamietnuť používanie takýchto používateľských mien a e-mailových adries). Akékoľvek používateľské meno alebo e-mailovú adresu nie ste oprávnený(-á) používať ani v prípadoch, keď je možné používanie takéhoto používateľského mena alebo e-mailovej adresy vykladať ako vydávanie sa za inú osobu, keď dochádza k porušovaniu práv duševného vlastníctva či iných práv tretej osoby, keď to je nežiaduce alebo keď my toto používanie podľa vlastného uváženia z akéhokoľvek dôvodu odmietame. Ste zodpovedný(-á) za zachovanie dôverného charakteru všetkých hesiel, ktoré používate na prístup na WEBOVÉ STRÁNKY AVON, a súhlasíte s tým, že svoje heslo alebo používateľské meno nepostúpite ani nepožičiate ani iným spôsobom neprevediete svoje užívanie alebo prístup na WEBOVÉ STRÁNKY AVON žiadnej tretej strane. Ste plne zodpovedný(-á) za všetky interakcie s WEBOVÝMI STRÁNKAMI AVON, ku ktorým dôjde v súvislosti s vaším používateľským menom. Súhlasíte s tým, že budete spoločnosť AVON okamžite informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho hesla či používateľského mena alebo o akomkoľvek inom porušení bezpečnosti, ktoré sa vzťahuje sa na váš účet, používateľské meno alebo WEBOVÉ STRÁNKY AVON, a že zaistíte, že sa (prípadne) na konci každého spojenia odhlásite a ukončíte prístup do vášho účtu na WEBOVÝCH STRÁNKACH AVON. Nie sme zodpovední za žiadnu stratu ani škodu, ktorá vznikne v dôsledku vášho nesplnenia akýchkoľvek vyššie uvedených záväzkov. Ak ste zamestnanec spoločnosti AVON alebo AL/AG, súhlasíte s tým, že vás spoločnosť AVON môže ako takého pri používaní WEBOVÝCH STRÁNOK AVON identifikovať (napríklad, podľa znaku alebo iného identifikátora). Ak si neprajete byť takto identifikovaný(-á), nie ste oprávnený(-á) používať WEBOVÉ STRÁNKY AVON.

 

 1. Pravidlá správania

Súhlasíte s tým, že pri používaní WEBOVÝCH STRÁNOK AVON budete dodržiavať všetky príslušné právne predpisy, pravidlá a nariadenia a rešpektovať práva a dôstojnosť ostatných. Ste oprávnený(-á) používať WEBOVÉ STRÁNKY AVON pod podmienkou, že dodržujete pravidlá správania uvedené v tomto článku 4, a nedodržiavanie týchto podmienok alebo týchto pravidiel správania (vrátane, nie výlučne, opakovanej účasti na porušovanie autorských práv prostredníctvom WEBOVÝCH STRÁNOK AVON či v súvislosti s nimi) môže viesť k ukončeniu vášho prístupu na WEBOVÉ STRÁNKY AVON v súlade s článkom 18 nižšie.  

 

Súhlasíte s tým, že nebudete robiť nasledujúce:

 • Prostredníctvom WEBOVÝCH STRÁNOK AVON alebo v súvislosti s nimi nezverejníte, neprenesiete ani nedáte k dispozícii iným spôsobom:
 • akékoľvek informácie a materiály, ktoré sú alebo môžu byť, alebo ktorých zverejnenie, prenos alebo použitie je alebo môže byť považované za: (a) výhražné, obťažujúce, ponižujúce, nenávistné alebo zastrašujúce; (b) ohováračské alebo urážlivé; (c) podvodné alebo protiprávne; (d) nemravné, neslušné, pornografické alebo iným spôsobom nežiaduce; alebo (e) ktoré je alebo môže byť chránené autorským právom, obchodnou známkou, obchodným tajomstvom, právom na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch, právom na súkromie či akýmkoľvek iným subjektívnym majetkovým právom, bez výslovného súhlasu držiteľa takéhoto práva,  
 • akýkoľvek materiál, ktorý by zakladal trestnoprávnu alebo občianskoprávnu zodpovednosť, podporoval konanie zakladajúce trestný čin alebo hranie hazardných hier a podnecoval k nezákonnej činnosti alebo činnosť ako je „hacking“, „cracking” (odstránenie ochranných prvkov proprietárneho softvéru) alebo „phreaking“ (napojenie na cudziu telefónnu linku) či ktoré poskytuje návodné informácie týkajúce sa tejto činnosti,
 • akýkoľvek vírus, počítačový červ, trójsky kôň, virtuálne veľkonočné vajíčko, časovú bombu, malware, spyware alebo iný počítačový kód, súbor alebo program, ktorý je škodlivý alebo útočný alebo ktorý môže poškodiť, napadnúť, znemožniť, narušiť alebo prerušiť prevádzku akéhokoľvek hardvéru, softvéru alebo zariadenia alebo sledovať ich používanie,
 • akékoľvek nevyžiadané alebo neoprávnené reklamy, propagačné materiály, „zásielky reklamného charakteru“, „spamy“, „reťazové listy“, „pyramídové schémy“ alebo investičné príležitosti alebo akúkoľvek inú formu náboru, ktorú spoločnosť AVON vopred výslovne neschváli,
 • akékoľvek nevyžiadané e-mailové správy súvisiace so spoločnosťou Avon akejkoľvek fyzickej osobe bez toho, aby o tom táto osoba bola vopred informovaná a bez toho aby ste dostali jej predchádzajúci súhlas, či šírenie takýchto správ iným spôsobom v rozpore s právnymi predpismi, pravidlami alebo nariadeniami,
 • akékoľvek informácie stotožniteľné s konkrétnymi osobami bez ich predchádzajúceho platného súhlasu,
 • akýkoľvek materiál a neverejné informácie o spoločnosti bez príslušného riadneho oprávnenia
 • Používať WEBOVÉ STRÁNKY AVON na akýkoľvek podvodný alebo nezákonný účel.
 • Používať akýkoľvek prostriedok výzvy na WEBOVÝCH STRÁNKACH AVON s cieľom vyzvania akejkoľvek osoby na to, aby sa pripojila k používaniu WEBOVÝCH STRÁNOK AVON, ak túto osobu, ktorú vyzývate, osobne nepoznáte a ak neviete, či táto osoba takúto výzvu uvíta.
 • Používať WEBOVÉ STRÁNKY AVON s cieľom ohovárania, zneužitia, obťažovania, prenasledovania, vyhrážania, šikanovania alebo iného porušovania zákonných práv iných osôb, vrátane, nie výlučne, práva na súkromie a práva na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch, alebo s cieľom zberu informácií o používateľoch WEBOVÝCH STRÁNOK
 • Vydávať sa za akúkoľvek osobu alebo subjekt, vrátane, nie výlučne, akéhokoľvek zamestnanca, zmocnenca alebo iného zástupcu spoločnosti AVON; vrátane (a) klamlivých vyjadrení či inak chybnej prezentácie vášho spojenia s akoukoľvek osobou alebo subjektom v súvislosti s WEBOVÝMI STRÁNKAMI AVON; alebo (b) vyjadrení alebo naznačení, že my s vašimi vyjadreniami súhlasíme.
 • Narušovať alebo prerušiť prevádzku WEBOVÝCH STRÁNOK AVON alebo serverov či sietí, ktoré sa na účely dostupnosti stránok používajú, alebo neplniť akékoľvek požiadavky a nedodržiavať akékoľvek postupy, zásady alebo predpisy platné pre takéto siete.
 • Obmedzovať akékoľvek iné osoby v používaní WEBOVÝCH STRÁNOK AVON alebo im v ich používaní brániť (vrátane, nie výlučne „hackingu“ alebo „defacingu“ (forma zničenia) akejkoľvek časti WEBOVÝCH STRÁNOK AVON).
 • Používať WEBOVÉ STRÁNKY AVON s cieľom (a) inzercie alebo ponuky predaja či kúpy akéhokoľvek tovaru alebo služieb na akékoľvek obchodné účely alebo iným spôsobom propagovať akékoľvek služby, obchodné činnosti alebo príležitosti alebo (b) ponuky určené návštevníkom alebo používateľom WEBOVÝCH STRÁNOK AVON navštíviť, stať sa členom či predplatiteľom alebo sa prihlásiť na akékoľvek on-line obchodné služby alebo k inej organizácii, a to v každom prípade bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti AVON, okrem prípadu, že ste AL/AG, ktorý je obzvlášť oprávnený používať WEBOVÉ STRÁNKY AVON na takéto účely.
 • Reprodukovať, robiť duplikáty, kopírovať, predávať, distribuovať, odkazovať alebo iným spôsobom využívať na akékoľvek obchodné účely akúkoľvek časť WEBOVÝCH STRÁNOK AVON alebo prístup k nim, okrem prípadu, že ste AL/AG, ktorý je inak oprávnený používať WEBOVÉ STRÁNKY AVON na takéto účely.
 • Meniť, upravovať, prekladať, spätne analyzovať, dekompilovať alebo demontovať akékoľvek časti WEBOVÝCH STRÁNOK AVON, okrem toho, ako výslovne umožňujú príslušné právne predpisy.
 • Odstraňovať z WEBOVÝCH STRÁNOK AVON alebo z materiálov pochádzajúcich z WEBOVÝCH STRÁNOK AVON akékoľvek oznámenia o autorskom práve, ochrannej známke či iných vlastníckych právach.
 • Snímať alebo zrkadliť akúkoľvek časť WEBOVÝCH STRÁNOK.
 • Vytvárať databázy na základe sťahovania a ukladania obsahu WEBOVÝCH STRÁNOK.
 • Používať akékoľvek roboty, pavúky, aplikácie site search a retrieval a iné manuálne a autentické zariadenia určené na vyhľadávanie, indexovanie, „vystrihovanie“ alebo „vyťažovanie dát“ alebo získavanie obsahu WEBOVÝCH STRÁNOK AVON iným spôsobom alebo reprodukovať alebo obchádzať navigačnú štruktúru alebo prezentáciu WEBOVÝCH STRÁNOK AVON bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti AVON.
 • Umiestňovať widgety poskytnuté spoločnosťou AVON na webové stránky tretej strany v rozpore so zásadami, ktorými sa riadia webové stránky tretej strany (vrátane podmienok používania, ktorými sa takéto webové stránky riadia).

Ďalej uznávate a súhlasíte s tým, že zodpovednosť za získanie a udržanie všetkých telekomunikačných zariadení, širokého pásma a počítačového hardvéru, vybavenia a služieb nevyhnutných pre prístup na WEBOVÉ STRÁNKY AVON a ich používanie a za uhradenie všetkých súvisiacich poplatkov nesiete vy (a nie spoločnosť AVON).

 

 1. Príspevky

Všeobecne. WEBOVÉ STRÁNKY AVON môžu obsahovať oblasti, kde môžete zverejňovať informácie a materiály, vrátane, nie výlučne, textov, obrázkov, fotografií, grafiky, hudby, videí, audiovizuálnych diel, údajov, informácií, súborov, odkazov a iných materiálov (jednotlivo ďalej „príspevky“). Pre spresnenie, zostávate vlastníkom akéhokoľvek príspevku, ktorý zverejníte, s výhradou týchto podmienok (vrátane udelenia licencie v článku 5(b) nižšie). Týmto uznávate a súhlasíte s tým, že nemáte žiadne právo používať či zapracovať akýkoľvek obsah alebo materiály, ktoré vlastníme my alebo pridružené spoločnosti alebo naši či ich príslušní poskytovatelia licencií alebo dodávatelia („obsah Avon“), do akýchkoľvek príspevkov alebo iných materiálov, okrem prípadov, keď vám spoločnosť AVON udelí výslovné písomné oprávnenie používať alebo zapracovať takýto obsah AVON. Pre spresnenie, spoločnosť AVON, pobočky alebo naši či ich príslušní poskytovatelia licencií alebo dodávatelia zostávajú vlastníkom obsahu AVON.

Udelenie licencie. Vo vzťahu ku každému príspevku, ktorý zverejníte, nám a pridruženým spoločnostiam týmto udeľujete licenciu, ktorá je celosvetová, nezaťažená licenčnými poplatkami, nevýlučná, trvalá, neodvolateľná, prevoditeľná a ktorú je možné v plnom rozsahu postupovať (na viacerých úrovniach) bez ďalšieho protiplnenia pre vás alebo akúkoľvek tretiu stranu, s cieľom: (i) reprodukcie, distribúcie, prenosu, zhotovenia a zobrazenia (verejne či iným spôsobom), zverejnenia, úpravy, zmeny, opravy, prekladu, vyhotovenia, predaja, ponuky na predaj, importu či používania a využívania takýchto príspevkov, akýchkoľvek súvisiacich nápadov, ktoré sa vzťahujú na takéto príspevky alebo sú do nich včlenené, a akýchkoľvek materiálov, ktoré sú včlenené či zahrnuté do príspevkov alebo sú z nich odvodené, v akomkoľvek formáte alebo na akomkoľvek médiu, ktoré je teraz známe alebo bude následne vyvinuté, iným spôsobom (a umožnenie ostatným, aby uplatnili také práva v našom mene alebo v mene pridružených spoločností a na viacerých úrovniach); (ii) vytvorenia diel odvodených od takýchto príspevkov (vrátane, nie výlučne, zahrnutím takýchto príspevkov do akéhokoľvek iného diela, alebo do našich produktov či služieb alebo produktov a služieb pridružených spoločností alebo našich či ich príslušných projektantov); (iii) uplatnenia všetkých ochranných známok, práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch a iných vlastníckych práv s ohľadom na takéto príspevky; (iv) použitia vášho mena, fotografie, portrétu, obrázka, hlasu, podoby a životopisných údajov ako správ alebo informácií a na reklamné a propagačné účely, či v súvislosti s vašimi príspevkami, alebo nie; a (v) použití vášho príspevku (vrátane jeho obsahu a akýchkoľvek jeho odvodených diel) na akékoľvek reklamné a propagačné účely. AK si neprajete udeliť práva udeľované podľa tohto článku 5, potom na webové stránky Avon nevkladajte žiadne príspevky.

Vzdanie sa zodpovednosti. Je možné, že návštevníci budú na WEBOVÉ STRÁNKY AVON vkladať informácie či materiály, ktoré sú chybné alebo zavádzajúce alebo ktoré iným spôsobom porušujú tieto podmienky. My, pridružené spoločnosti a naši a ich príslušní riaditelia, vedúci pracovníci, zamestnanci, zmocnenci, zástupcovia, poskytovatelia licencií a dodávatelia nesúhlasia so žiadnymi informáciami a materiálmi, ktoré sú dané k dispozícii prostredníctvom WEBOVÝCH STRÁNOK a nenesú za ne a ani za to, že vy takéto informácie a materiály používate alebo na ne odkazujete, žiadnu zodpovednosť. Žiadne príspevky nebudú považované za dôverné a (i) môžu byť oznamované širokej verejnosti a (ii) my ich môžeme používať bez (A) akéhokoľvek záväzku zachovania dôvernosti alebo (B) ich pripisovania vám alebo akejkoľvek tretej strane. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia obmedziť počet a objem príspevkov, ktoré je možné vkladať na WEBOVÉ STRÁNKY AVON, alebo objem pamäťového priestoru pre príspevky.

Uznanie. Týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že (i) že ste dostali riadne a hodnotné protiplnenie za práva k akýmkoľvek príspevkom, ktoré vkladáte, udeľované na základe týchto podmienok, pričom toto protiplnenie pokrýva, nie výlučne, schopnosť zúčastniť sa na činnosti a na WEBOVÝCH STRÁNKACH AVON a možnosť, že naše používanie príspevkov či akýchkoľvek odvodených diel, ktoré takéto príspevky zahŕňajú alebo do ktorých sú takéto príspevky včlenené, alebo používanie príspevkov či akýchkoľvek odvodených diel, ktoré takéto príspevky zahŕňajú alebo do ktorých sú takéto príspevky včlenené, pridruženými spoločnosťami môže viesť k publicite a obľúbenosti, a že (ii) v súvislosti s právami k takýmto príspevkom, ktoré boli udelené podľa týchto podmienok alebo ktoré existujú podľa príslušného práva, nemáte nárok na akékoľvek ďalšie vyrovnanie za akékoľvek naše používanie alebo iné využitie takéhoto príspevku alebo používanie alebo iné využitie takéhoto príspevku pridruženou spoločnosťou alebo akoukoľvek inou stranou.

Vyhlásenia a záruky. Týmto vyhlasujete a zaručujete sa, že: (i) máte platné právo a oprávnenie riadiť sa týmito podmienkami; (ii) ste jediný vlastník všetkých práv súvisiacich s akýmkoľvek príspevkom, ktorý na WEBOVÉ STRÁNKY AVON vložíte, alebo máte iné plné právo a povolenie tieto práva využívať a udeľovať práva a licencie uvedené v týchto podmienkach, a že s ohľadom na materiály akejkoľvek tretej strany, ktoré sa objavujú alebo sú iným spôsobom zahrnuté alebo včlenené do akéhokoľvek príspevku, ktorý vložíte, ste získali výslovné písomné vyhlásenia všetkých vlastníkov a držiteľov práv k materiálom takejto tretej strany o neexistencii námietok, ktoré sú nevyhnutné na udelenie práv a licencií uvedených v týchto podmienkach; (iii) akékoľvek príspevky, ktoré vložíte, neporušujú žiadne autorské práva, ochranné známky, obchodné tajomstvá ani iné práva duševného vlastníctva či iné práva akejkoľvek tretej strany a že my, pridružené spoločnosti a naši a ich projektanti a iní používatelia WEBOVÝCH STRÁNOK AVON používaním príspevkov neporušujeme autorské práva, ochranné známky, obchodné tajomstvá ani iné práva duševného vlastníctva či iné práva akejkoľvek tretej strany; (iv) akékoľvek príspevky, ktoré vložíte, nie sú dôverné a neobsahujú žiadne dôverné informácie; (v) pri vytváraní, príprave a vkladaní akéhokoľvek príspevku ste (A) vo všetkých ohľadoch dodržali a dodržíte všetky príslušné právne predpisy, pravidlá (vrátane, nie výlučne, našich pravidiel konania uvedených v článku 4 vyššie) a nariadenia a (B) neporušili ste a neporušíte žiadne dohody, ktorým ste výslovne alebo implicitne viazaný(-á) (vrátane, nie výlučne, akejkoľvek zmluvy s akoukoľvek treťou stranou) a (vi) ste od každej identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorá sa objavuje v akomkoľvek príspevku, ktorý na WEBOVÉ STRÁNKY AVON vkladáte, získali písomný súhlas, povolenie na zverejnenie alebo oprávnenie na použitie mena a podoby takejto osoby na účely používania alebo iného využitia takýchto príspevkov spôsobom zamýšľaným v týchto podmienkach alebo písomný súhlas, povolenie na zverejnenie alebo oprávnenie od rodiča alebo opatrovníka takejto fyzickej osoby, ktorá dosiaľ nie je plnoletá, a od takého iného subjektu, ktorého súhlas, povolenie na zverejnenie alebo oprávnenie je nevyhnutné (a v každom prípade súhlasíte s tým, že nám na žiadosť poskytnete kópiu akéhokoľvek takéhoto súhlasu, povolenie na zverejnenie alebo oprávnenie). Ak na WEBOVÉ STRÁNKY AVON vložíte príspevok, ktorý obsahuje podobu identifikovateľnej fyzickej osoby, odporúčame vám, aby ste do takéhoto príspevku nezahŕňali žiadne informácie umožňujúce jej identifikáciu, ako meno alebo adresu takejto fyzickej osoby.

Vzdanie sa; ďalšie uistenie. Týmto vyhlasujete a zaručujete sa, že ste od všetkých príslušných tretích strán získali jasné, výslovné a písomné vzdanie sa všetkých práv, ktoré takáto tretia strana môže podľa takéhoto práva mať v súvislosti s akýmkoľvek príspevkom, ktorý na WEBOVÉ STRÁNKY AVON vložíte).

Neexistencia povinnosti používania. Sme oprávnení rozhodnúť podľa vlastného uváženia o tom, či práva, ktoré nám boli udelené na základe týchto podmienok, budú uplatnené, alebo nie, a nie sme povinní (i) používať ani iným spôsobom využívať akékoľvek príspevky alebo (ii) uvádzať akékoľvek príspevky na WEBOVÝCH STRÁNKACH AVON alebo ich zahŕňať do akýchkoľvek iných služieb alebo materiálov.

 

 1. Nevyžiadaný vstup

Bez ohľadu na čokoľvek uvedené v týchto podmienkach v opačnom zmysle, my a pridružené spoločnosti neprijímame a nežiadame príspevky alebo nápady, návrhy a podnety, bez ohľadu na to, či sa vzťahujú na WEBOVÉ STRÁNKY AVON, naše produkty alebo na iné, a nepovažujeme ich za nevyžiadané (ďalej len „nevyžiadané vstupy“). Vy týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že (a) všetky nevyžiadané vstupy nemajú dôverný charakter a že spoločnosť AVON a pridružené spoločnosti nemajú záväzok zachovávať dôverný charakter takýchto nevyžiadaných vstupov a (b) v rozsahu povolenom podľa príslušných právnych predpisov sa my a pridružené spoločnosti stávame jediným vlastníkom všetkých nevyžiadaných vstupov. S ohľadom na nevyžiadané vstupy nemáme ani my ani akákoľvek pridružená spoločnosť žiadny záväzok a sme oprávnení používať nevyžiadané vstupy na akýkoľvek účel bez náhrady pre vás a akúkoľvek inú osobu.

 

 1. Sledovanie, oznamovanie problematických materiálov

Sme oprávnení, nie však povinní: (a) sledovať, hodnotiť alebo meniť príspevky pred tým alebo po tom, ako sa objavia na WEBOVÝCH STRÁNKACH AVON; (b) usilovať sa o overenie toho, či ste v súlade s vaším vyššie uvedeným vyhlásením získali všetky práva, súhlasy, povolenia na zverejnenie a oprávnenia súvisiace s príspevkami; alebo (c) kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odmietnuť, zamietnuť alebo odstrániť akýkoľvek príspevok (vrátane, nie výlučne, prípadov, keď podľa nášho vlastného uváženia, navzdory vášmu vyššie uvedenému vyhláseniu, určíme, že ste nezískali všetky práva, súhlasy, povolenia na zverejnenie a oprávnenia). Súhlasíte s tým, že s nami budete spolupracovať na overovaní a vyšetrovaní, ktoré sa týka vyššie uvedeného. Sme oprávnení z akéhokoľvek dôvodu, na akýkoľvek účel a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov poskytnúť komukoľvek akýkoľvek príspevok a okolnosti týkajúce sa jeho prenosu. Ak sa dozviete o akomkoľvek protiprávnom, ohováračskom, nežiaducom alebo problematickom materiáli na WEBOVÝCH STRÁNKACH AVON (inom, než je materiál, ktorý porušuje autorské právo, ktorým sa samostatne zaoberá článok 19 nižšie), napíšte nám na adresu uvedenú v rubrike Náš kontakt  https://avononline.avon.sk/kontakty a pripojte popis daného materiálu a jeho URL alebo umiestnenie.

 

 1. Naše vlastnícke práva

My, pridružené spoločnosti alebo naši a ich príslušní poskytovatelia licencií a dodávatelia vlastníme WEBOVÉ STRÁNKY AVON a informácie a materiály (vrátane, nie výlučne, akéhokoľvek obsahu Avon), ktoré sú dávané k dispozícii na WEBOVÝCH STRÁNKACH AVON alebo ich prostredníctvom. Takéto informácie a materiály sú chránené autorským právom, ochrannou známkou, patentom alebo inými vlastníckymi právami a právnymi predpismi. S výnimkou prípadov, pre ktoré vopred poskytneme výslovné oprávnenie, súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, meniť, najímať, prenajímať, požičiavať, predávať, distribuovať ani vytvárať odvodené diela založené na WEBOVÝCH STRÁNKACH AVON, ako celku alebo ich akejkoľvek časti, alebo akýchkoľvek informáciách alebo materiáloch (vrátane nie výlučne, akéhokoľvek obsahu Avon), ktoré sú dávané k dispozícii na WEBOVÝCH STRÁNKACH AVON.

 

My, pridružené spoločnosti alebo naši a ich príslušní poskytovatelia licencií a dodávatelia vlastníme obchodné mená, ochranné známky a servisné značky na WEBOVÝCH STRÁNKACH AVON, vrátane, nie výlučne, „AVON“. Všetky ochranné známky a servisné značky na WEBOVÝCH STRÁNKACH AVON, ktoré nevlastníme my alebo pridružené spoločnosti, sú vlastníctvom príslušných vlastníkov. Nie ste oprávnený(-á) používať naše obchodné názvy, ochranné známky ani doménové mená obsahujúce označenie  „AVON“, ani servisné značky v súvislosti s akýmkoľvek produktom alebo službou, ktorá nie je naša, ani žiadnym spôsobom, ktorý by mohol viesť k zámene. Čokoľvek uvedené v týchto podmienkach alebo na WEBOVÝCH STRÁNKACH AVON nebude vykladané ako udelenie akejkoľvek licencie alebo práva používať akékoľvek obchodné názvy, ochranné známky alebo servisné značky bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu vlastníka.

Prosím, vezmite na vedomie, že neoprávnené používanie WEBOVÝCH STRÁNOK AVON (vrátane, nie výlučne, akéhokoľvek softvéru používaného na zaistenie dostupnosti WEBOVÝCH STRÁNOK AVON) môže viesť k tomu, že sa od Vás bude požadovať peňažná náhrada škody alebo Vám bude vymeraný iný občianskoprávny či trestnoprávny postih, vrátane, nie výlučne, postihu za porušovanie autorského práva.

    

 1. Výhry, súťaže a podobné propagačné akcie

Akékoľvek výhry, súťaže, tomboly a iné propagačné akcie organizované prostredníctvom WEBOVÝCH STRÁNOK AVON (ďalej len „propagačné akcie“) sa môžu riadiť špecifickými samostatnými pravidlami, ktoré nie sú uvedené v týchto podmienkach. Účasťou na akejkoľvek takejto propagačnej akcii súhlasíte s tým, že sa podriadite takým pravidlám, ktoré sa môžu líšiť od tu uvedených podmienok. V prípade rozporu medzi podmienkami propagačnej akcie a podmienkami používania WEBOVÝCH STRÁNOK AVON platia podmienky propagačnej akcie. 

 

 1. Zákazníci

Spoločnosť AVON kontroluje alebo prevádzkuje WEBOVÉ STRÁNKY AVON prostredníctvom spoločnosti Avon Cosmetics, spol. s r. o., a vo vzťahu k WEBOVÝM STRÁNKAM AVON sa spoločnosť AVON bude riadiť príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak nie je bližšie určené inak, materiály dostupné prostredníctvom WEBOVÝCH STRÁNOK AVON sú poskytované iba s cieľom poskytovania služieb a propagácie produktov AVON. V rozsahu povolenom podľa príslušných právnych predpisov spoločnosť AVON nerobí žiadne vyhlásenia a záruky, že WEBOVÉ STRÁNKY AVON, ako celok alebo sčasti, alebo akékoľvek produkty, služby alebo materiály dostupné prostredníctvom WEBOVÝCH STRÁNOK AVON, sú vhodné a dostupné v iných miestach, a týmto takéto vyhlásenia a záruky odmieta. Tie osoby, ktoré na WEBOVÉ STRÁNKY AVON vstupujú z takých iných miest, tak robia z vlastnej iniciatívy a na vlastné riziko a sú zodpovedné za dodržiavanie miestnych právnych predpisov, pravidiel a nariadení, ak a v rozsahu, v akom tieto miestne právne predpisy, pravidlá a nariadenia platia. Sme kedykoľvek podľa vlastného uváženia oprávnení obmedziť dostupnosť WEBOVÝCH STRÁNOK AVON, ako celku alebo sčasti, pre akékoľvek osoby, zemepisné územia alebo krajiny, ktoré určíme.

  

 1. Aplikácia a obsah tretej strany

Sme oprávnení si v rámci WEBOVÝCH STRÁNOK AVON vymieňať a používať softvérové aplikácie a služby tretej strany (alebo odkazy na ne), ktoré nám tretia strana – poskytovatelia služieb dajú k dispozícii (na takéto aplikácie sa ďalej odkazuje ako na „aplikácie tretej strany“). Ďalej sme oprávnení si zahrnúť do WEBOVÝCH STRÁNOK AVON určité funkcie, ktoré prostredníctvom systému alebo siete, ktorej zložkou WEBOVÉ STRÁNKY AVON sú, umožňujú smerovanie a prenos obsahu a určitých digitálnych oznamov, ktoré dala k dispozícii tretia strana, alebo on-line prístup k nim (ďalej len „obsah tretej strany“). Keďže aplikácie/obsah tretej strany nekontrolujeme, súhlasíte s tým, že my, pridružené spoločnosti, naši a ich príslušní riaditelia, vedúci pracovníci, zamestnanci, zmocnenci, zástupcovia, poskytovatelia licencií a dodávatelia, nenesieme zodpovednosť za žiadne aplikácie tretej strany, vrátane, nie výlučne, plnenia, presnosti, úplnosti, kvality, zákonnosti, užitočnosti ani bezpečnosti aplikácií/obsahu tretej strany, ani za práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na tieto aplikácie/obsah a ich používanie. Nie sme povinní sledovať aplikácie/obsah tretej strany a sme oprávnení akékoľvek aplikácie/obsah tretej strany (ako celok alebo sčasti) z WEBOVÝCH STRÁNOK AVON kedykoľvek odstrániť alebo k nim obmedziť prístup. Dostupnosť aplikácií/obsahu tretej strany na WEBOVÝCH STRÁNKACH AVON neznamená, že poskytovateľa akejkoľvek takejto aplikácie/obsahu tretej strany podporujeme alebo že sme s ním prepojení. Vaše používanie aplikácií/obsahu tretej strany sa ďalej môže riadiť doplňujúcimi podmienkami, ktoré nie sú uvedené v týchto podmienkach alebo v našich zásadách ochrany osobných údajov (napríklad podmienkami, ktoré v súvislosti s aplikáciami tretej strany určia ich poskytovatelia). Tieto podmienky nezakladajú žiadny právny vzťah medzi vami a poskytovateľmi takýchto aplikácií/obsahu tretej strany a čokoľvek uvedené v týchto podmienkach sa nebude považovať za naše vyhlásenie alebo záruku alebo vyhlásenie alebo záruku pridruženej spoločnosti, našich a jej riaditeľov, vedúcich pracovníkov, zamestnancov, zmocnencov, zástupcov, poskytovateľov licencií alebo dodávateľov s ohľadom na akúkoľvek aplikáciu/obsah tretej strany.

 

 1. Odkazy na iné stránky a z iných stránok

Na WEBOVÝCH STRÁNKACH AVON môžu byť odkazy na iné webové stránky a on-line zdroje a na WEBOVÉ STRÁNKY AVON je možné vstupovať z iných webových stránok a on-line zdrojov. S výnimkou prípadov, kedy spoločnosť AVON výslovne uvedie na WEBOVÝCH STRÁNKACH AVON niečo iné, spoločnosť AVON nie je prepojená s prevádzkovateľmi webových stránok a zdrojmi akejkoľvek tretej strany, ktorej stránky odkazujú na WEBOVÉ STRÁNKY AVON alebo na ktoré odkazujú WEBOVÉ STRÁNKY AVON, ani k nim nie je pridružená. Spoločnosť AVON výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za presnosť, obsah a dostupnosť informácií, ktoré sa nachádzajú na webových stránkach tretej strany, alebo zdrojov, ktoré odkazujú na WEBOVÉ STRÁNKY AVON alebo na ktoré odkazujú WEBOVÉ STRÁNKY AVON. Nemôžeme zaistiť vašu spokojnosť s akýmikoľvek produktmi alebo službami, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom webových stránok alebo zdrojov akejkoľvek tretej strany, na ktoré odkazujú WEBOVÉ STRÁNKY AVON, pretože tieto webové stránky a zdroje tretej strany vlastnia a prevádzkujú nezávislé subjekty. Nepodporujeme žiadne z akýchkoľvek produktov alebo služieb, ani sme neurobili žiadne kroky s cieľom potvrdenia presnosti alebo spoľahlivosti akýchkoľvek informácií, ktoré sú dávané k dispozícii prostredníctvom webových stránok alebo zdrojov tretej strany, a nerobíme žiadne vyhlásenia a nedávame žiadne záruky vo veci bezpečnosti akýchkoľvek informácií (vrátane, nie výlučne, kreditných kariet a ďalších osobných informácií), ktoré môžete poskytnúť tretej strane alebo ktoré od vás môže tretia strana požadovať prostredníctvom webových stránok alebo zdrojov tretej strany či iným spôsobom. 

 

Súhlasíte s tým, že webové stránky a zdroje tretej strany a akýkoľvek obsah, informácie, údaje, reklamy, produkty, služby a iné materiály dostupné prostredníctvom takýchto stránok a zdrojov používate na vlastné riziko a v súlade s podmienkami, ktoré pre tieto webové stránky a zdroje platia. Spoločnosť AVON má kedykoľvek a podľa vlastného uváženia právo zablokovať odkazy na WEBOVÉ STRÁNKY AVON prostredníctvom technických alebo iných prostriedkov a bez predchádzajúceho oznámenia.

 

 1. Vzdanie sa zodpovednosti

WEBOVÉ STRÁNKY AVON a všetok tovar, služby, produkty, obsah AL/AG, aplikácie a obsah tretej strany (ako sú definované v článku 12), informácie a materiály dostupné prostredníctvom WEBOVÝCH STRÁNOK AVON sú uvádzané tak, „ako sú“, bez akéhokoľvek výslovného vyhlásenia a záruky a my, pridružené spoločnosti, naši a ich príslušní riaditelia, vedúci pracovníci, zamestnanci, zmocnenci, zástupcovia, poskytovatelia licencií a dodávatelia odmietajú všetky zákonné a predpokladané vyhlásenia, záruky a podmienky vrátane, nie výlučne, predpokladanej záruky právneho titulu, záruky spôsobilosti na príslušný účel, záruky predajnosti, záruky spôsobilosti na daný účel a záruky neporušenia práv. Spoločnosť AVON nevydáva žiadne vyhlásenia a nedáva žiadne záruky, že WEBOVÉ STRÁNKY AVON ani akýkoľvek tovar, služby, produkty, obsah AL/AG, aplikácie tretej strany, obsah tretej strany a informácie a materiály dostupné prostredníctvom WEBOVÝCH STRÁNOK AVON budú presné, spoľahlivé, úplné, bezchybné alebo kompatibilné s akýmkoľvek príslušným hardvérom alebo softvérom. Akýkoľvek odkaz na WEBOVÉ STRÁNKY AVON alebo na akýkoľvek tovar, služby, produkty, obsah AL/AG, aplikácie tretej strany, obsah tretej strany a informácie a materiály dostupné prostredníctvom WEBOVÝCH STRÁNOK AVON alebo ich používanie je na vaše vlastné riziko. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, spoločnosť AVON nerobí žiadne vyhlásenia a nedáva žiadne záruky (A) týkajúce sa vyhlásení, konaní a opomenutí akýchkoľvek AL/AG a akejkoľvek inej tretej strany; (B) že WEBOVÉ STRÁNKY AVON budú k dispozícii v obvyklom čase, ani že prístup na WEBOVÉ STRÁNKY AVON bude neprerušovaný a bezpečný; (C) že nedostatky a chyby budú odstránené; alebo (D) že WEBOVÉ STRÁNKY AVON alebo služby alebo siete, ich prostredníctvom sú WEBOVÉ STRÁNKY AVON dostupné, sú bezpečné a neobsahujú žiadne vírusy alebo iné škodlivé zložky.

 

Príslušné právne predpisy môžu vylučovať obmedzenia určitých predpokladaných záruk a podmienok. Niektoré alebo všetky z vyššie uvedených obmedzení alebo vzdaní sa zodpovednosti sa na vás nemusia vzťahovať a vy môžete mať ďalšie práva, ale iba v rozsahu, v akom pre vás tieto právne predpisy platia.   

WEBOVÉ STRÁNKY AVON môžu obsahovať nepresnosti, chyby a materiály, ktoré porušujú tieto podmienky alebo sú s nimi v rozpore. Tretie strany môžu tiež neoprávnene meniť WEBOVÉ STRÁNKY AVON. Ak zistíte akúkoľvek takúto neoprávnenú zmenu WEBOVÝCH STRÁNOK AVON, ktorú vykonala tretia strana, napíšte nám na adresu uvedenú v rubrike Náš kontakt  https://avononline.avon.sk/kontakty a priložte popis príslušných materiálov a URL alebo miesto takýchto materiálov na WEBOVÝCH STRÁNKACH AVON.

 

 1. Obmedzenia zodpovednosti

Spoločnosť AVON, jej pridružené spoločnosti, naši a ich príslušní riaditelia, vedúci pracovníci, zamestnanci, zmocnenci, zástupcovia, poskytovatelia licencií a dodávatelia nie sú v žiadnom prípade zodpovední za akúkoľvek škodu vyplývajúcu z prístupu na WEBOVÉ STRÁNKY AVON alebo v súvislosti s ním ani za akúkoľvek škodu v dôsledku prerušenia obchodnej činnosti, nemožnosti užívania, straty údajov, straty iného nehmotného majetku, straty bezpečnosti informácií, ktoré ste prípadne poskytli v súvislosti s používaním WEBOVÝCH STRÁNOK AVON (vrátane, nie výlučne, v súvislosti s používaním alebo prijatím aplikácií alebo obsahu tretej strany) alebo neoprávneného zachytenia akýchkoľvek takýchto informácií treťou stranou. Spoločnosť AVON nie je zodpovedná za akýkoľvek neoprávnený prístup alebo zmenu vašich príspevkov, prenosov alebo dát alebo za akékoľvek poslané alebo doručené alebo neposlané alebo nedoručené materiály alebo dáta. Spoločnosť AVON nie je zodpovedná za akýkoľvek výhražný, ohováračský, obscénny, ponižujúci, nenávistný alebo nežiaduci obsah alebo konanie akejkoľvek inej strany (vrátane, nie výlučne, akejkoľvek/akéhokoľvek AL/AG) alebo za akékoľvek porušenie práv duševného vlastníctva, práva na súkromie a iných práv inej osoby treťou stranou.

 

 1. Ukončenie a vymáhanie nárokov

Tieto podmienky zostávajú účinné až do ich ukončenia. Súhlasíte s tým, že spoločnosť AVON je podľa vlastného uváženia oprávnená kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu pozastaviť, obmedziť či ukončiť váš prístup na WEBOVÉ STRÁNKY AVON alebo ich používanie, vrátane, nie výlučne, ak sa domnieva, že ste porušili tieto podmienky alebo ste konali v rozpore s nimi (vrátane, nie výlučne vášho neplnenia pravidiel konania stanovených v článku 4 vyššie), s výhradou akýchkoľvek obmedzení v uplatnení takýchto práv spoločnosti AVON podľa príslušných právnych predpisov. Pri akomkoľvek takomto ukončení okamžite stratíte právo používať WEBOVÉ STRÁNKY AVON. Súhlasíte s tým, že váš prístup na WEBOVÉ STRÁNKY AVON alebo ich používanie môže byť pozastavené, obmedzené alebo ukončené bez predchádzajúceho oznámenia a že spoločnosť AVON je oprávnená okamžite deaktivovať alebo vymazať akékoľvek používateľské meno alebo heslo, ktoré ste používali alebo poskytli, a všetky súvisiace informácie a súbory alebo zakázať akýkoľvek ďalší prístup k takýmto informáciám alebo súborom. Súhlasíte s tým, že spoločnosť AVON voči vám ani žiadnej tretej strane nenesie žiadnu zodpovednosť za pozastavenie, obmedzenie či ukončenie vášho prístupu na WEBOVÉ STRÁNKY AVON alebo k akýmkoľvek informáciám alebo súborom, a že sa od nej nebude požadovať, aby vám po tom, ako dôjde k akémukoľvek pozastaveniu, obmedzeniu či ukončeniu vášho prístupu na WEBOVÉ STRÁNKY AVON, dala takéto informácie alebo súbory k dispozícii. Spoločnosť AVON si vyhradzuje právo podniknúť kroky, ktoré považuje za nevyhnutné alebo vhodné s cieľom vynútenia alebo potvrdenia súladu s týmito podmienkami (vrátane, nie výlučne, v súvislosti s akýmikoľvek právnymi krokmi, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie WEBOVÝCH STRÁNOK AVON, alebo s akýmkoľvek nárokom tretej strany vo veci vášho neoprávneného používania WEBOVÝCH STRÁNOK AVON alebo používania WEBOVÝCH STRÁNOK AVON spôsobom, ktorý porušuje práva tejto tretej strany). Články 1, 5 – 8 a 11 – 19 týchto podmienok zostávajú v platnosti aj po uplynutí alebo ukončení platnosti podmienok.

 

 1. Nároky týkajúce sa porušenia autorského práva

Ak ste držiteľom autorského práva alebo príslušnej licencie a domnievate sa, že materiály dostupné na WEBOVÝCH STRÁNKACH AVON vaše autorské právo porušujú, môžete spoločnosti AVON zaslať písomné oznámenie obsahujúce nasledujúce informácie:

 

 • fyzický alebo elektronický podpis osoby oprávnenej konať za držiteľa výlučného práva, ktoré bolo údajne porušené;
 • identifikáciu diela chráneného autorským právom, ktoré bolo podľa vášho tvrdenia porušené, alebo reprezentatívny zoznam diel chránených autorským právom, ak sa oznámenie týka viacerých diel chránených autorským právom na jedinej on-line stránke;
 • identifikáciu materiálov, ktoré podľa vášho tvrdenia porušujú autorské právo alebo ktoré sú predmetom činnosti, ktorá porušuje autorské právo, a ktoré majú byť odstránené alebo ku ktorým má byť znemožnený prístup, a náležité informácie, podľa ktorých bude spoločnosť AVON môcť také materiály lokalizovať (s cieľom urýchlenia spracovania vášho oznámenia uveďte URL (odkaz) príslušných webových stránok alebo údajov);
 • náležité informácie, podľa ktorých vás spoločnosť AVON bude môcť kontaktovať, ako adresa, telefón a prípadne e-mailová adresa;
 • vyhlásenie, že sa v dobrej viere domnievate, že držiteľ autorského práva, alebo vlastník licencie, nedali oprávnenie na používanie materiálu zamýšľaným spôsobom, alebo že takéto používanie neumožňujú právne predpisy; a
 • vyhlásenie, že informácie uvedené v oznámení sú presné a že ste oprávnený(-á) konať v mene držiteľa výlučného práva, ktoré bolo údajne porušené.

 

Často je možné ťažko určiť, či došlo k porušeniu vašich práv duševného vlastníctva. Skôr, než spoločnosť AVON odstráni akékoľvek materiály, ktoré údajne porušujú práva iných osôb, môže si vyžiadať doplňujúce informácie. Spoločnosť AVON je oprávnená poskytnúť vašu emailovú adresu strane, ktorá údajne porušuje vaše práva, aby táto osoba mohla na vaše tvrdenie reagovať. Spoločnosť AVON si vyhradzuje právo odstrániť akékoľvek materiály dostupné na WEBOVÝCH STRÁNKACH AVON, ktoré môžu porušovať autorské práva iných osôb podľa právneho poriadku Slovenskej republiky po doručení príslušnej žiadosti. Žiadosti zasielajte na AVON Cosmetics, spol. s r.o., Vajnorská 100/B, P.O.BOX 15, 830 08 Bratislava.

Súhlasíte s tým, že v prípade porušenia alebo hroziaceho porušenia práv duševného vlastníctva spoločnosti AVON bude mať spoločnosť AVON nárok nielen na peňažnú náhradu škody. Popri iných dostupných zákonných právnych prostriedkoch bude mať spoločnosť AVON, s ohľadom na takéto porušenia alebo hroziace porušenie, právo žiadať aj o akékoľvek predbežné opatrenie, a to bez preukázania skutočnej škody a bez nutnosti založenia alebo iného zaistenia.

 

 1. Rozhodné právo, riešenie sporov

Tieto podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na zásady medzinárodného práva súkromného. Súhlasíte s tým, že akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z týchto podmienok alebo v súvislosti s nimi či vaším prístupom na WEBOVÉ STRÁNKY AVON a ich používaním bude riešený iba pred príslušnými všeobecnými súdmi (okrem prípadov mimosúdneho riešenia sporov na www.soi.sk alebo ec.europa.eu/consumers/odr/).

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov , právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach http://www.soi.sk/.

Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporu zo zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových priestorov online prostredníctvom platformy ODR dostupné na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. Rôzne

Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto podmienok považuje za nezákonné, neplatné či z akéhokoľvek dôvodu nevymáhateľné, potom sa bude takéto ustanovenie považovať za oddeliteľné od týchto podmienok a nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek zostávajúcich ustanovení.

starmediaslovakia@gmail.com

©2016 Avon Cosmetics, spol. s r. o. Všetky práva vyhradené.

 

 

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]